Ondernemingsvormen – Welke Ondernemingsvorm Kies jij?

ondernemingsvormen

Wanneer je een bedrijf begint, kan je in Nederland kiezen uit verschillende ondernemingsvormen. Ik leg je hier uit wat de kenmerken, en voor- en nadelen van iedere rechtsvorm zijn.

In dit artikel leer je:

– Bij welke ondernemingsvorm je aansprakelijk bent in je privébezit en -vermogen
– Welke rechtsvorm je alleen kunt oprichten en welke met anderen
– Welke fiscale voordelen je hebt bij bepaalde rechtsvormen
– Bij welke ondernemingsvormen je startkapitaal nodig heeft
– Bij welke juridische vormen je een akte bij de notaris moet laten opstellen.


Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid


Eenmanszaak

eenmanszaakVeruit de meeste startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Een eenmanszaak beginnen is eenvoudig, want je betaalt slechts 65 euro voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en je kunt al beginnen met jouw onderneming.

Als je kiest voor een eenmanszaak als rechtsvorm, dan betaal je inkomstenbelasting over de winst. Deze inkomstenbelasting is hoger dan de vennootschapsbelasting bij een besloten vennootschap.

Daar staat tegenover dat je als (startende) ondernemer van meer fiscale voordelen kunt genieten, zoals de kleine zelfstandigen aftrek en de starters aftrek. Deze laatste aftrekpost is een verhoging van de zelfstandigen aftrek, waar alle ondernemers met een eenmanszaak recht op hebben.

Het grootste nadeel de eenmanszaak is dat er geen sprake is van rechtspersoonlijkheid, waardoor er geen juridisch scheiding is tussen het zakelijk vermogen van je onderneming, en je vermogen en bezittingen als privépersoon.

Schuldeisers van je bedrijf kunnen in het slechtste geval bijvoorbeeld beslag laten leggen op je privé bezittingen.


Vennootschap onder firma (vof)

vennootschap onder firmaWanneer je met anderen een onderneming begint, maar bijvoorbeeld weinig startkapitaal heeft, dan is het oprichten van een vennootschap onder firma (vof) een uitkomst.

Je participeert als vennoot in deze ondernemingsvorm en stelt met je vennoten een vennootschapscontract op. Hierin legt je vast wat onder meer de inbreng, bevoegdheden en winstverdeling van de vennoten is.

Je moet jouw vof inschrijven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook bij een vof ben je hoofdelijk aansprakelijk, dat wil zeggen dat ook je privébezit en -bezittingen en dat van jouw echtgenoot of echtgenote aangesproken kan worden als het kapitaal van de onderneming onvoldoende blijkt te zijn voor schuldeisers.

Dit kan zelfs gebeuren wanneer schulden door één van de andere vennoten is gemaakt.

Hoewel je samen een firma hebt, wordt de belasting hoofdelijk verrekend alsof je zelfstandig ondernemer bent.

Elke vennoot betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar eigen deel van de winst, en heeft daarnaast recht op aftrekposten als de ondernemersaftrek en investeringsaftrek.


Commanditaire vennootschap (cv)

 Commanditaire vennootschapEen commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van een vennootschap onder firma. Deze vorm is vooral handig als je over te weinig kapitaal beschikt of iemand nodig heeft die zonder inbreng van kapitaal de leiding over het bedrijf gaat voeren.

In een cv komt een commanditaire vennoot, die de dagelijkse leiding in het bedrijf heeft (beherende vennoot) of financieel betrokken is (stille vennoot). Bij inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel hoeft alleen vermeld te worden dat er stille vennoten zijn en wat ze inbrengen.

Van beherende vennoten moeten wel persoonsgegevens worden doorgegeven. Je blijft hoofdelijk aansprakelijk, wat ook geldt voor de beherende vennoot. De stille vennoot is dat niet, en is alleen aansprakelijk voor zijn inbreng (investering).


Maatschap

maatschapEen maatschap is een manier om als zelfstandig ondernemer je beroep met anderen uit te voeren. Bijvoorbeeld in een tandartsenpraktijk, advocatenkantoor of architectenbureau. In een maatschap oefent je jouw beroep samen met je maten (partners) uit onder een gemeenschappelijke naam.

Bij een maatschap werkt je op basis van gelijkwaardigheid samen. Iedere maat brengt iets in: dat kan arbeid zijn, maar ook geld of goederen. Hoewel een maatschapscontract niet verplicht is, is het ook voor de buitenwereld (zoals de Belastingdienst en afnemers) aan te raden dit contract op te stellen.

In het maatschapscontract leg je vast wie de maten zijn, wat ze inbrengen in de maatschap, wat de winstverdeling is en welke bevoegdheden men heeft. Tenzij dit in het maatschapscontract anders geregeld is (bijvoorbeeld door middel van een volmacht of bij een gezamenlijke transactie), ben je in een maatschap alleen aansprakelijk voor de verplichtingen die je bent aangegaan.

Je bent bij een maatschap zelfstandig ondernemer en wordt door de Belastingdienst dan ook zo gezien, met alle bijkomende belastingvoordelen.


Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid


Besloten vennootschap (bv)

Besloten vennootschapBij een besloten vennootschap is er sprake van een zelfstandige rechtspersoon, waardoor je in principe niet hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden van de bv. Je bent geen zelfstandig ondernemer meer, maar als bestuurder in dienst van de bv en handelt dan ook uit haar naam.

Een bv kan je zelf oprichten of samen met anderen. Je kunt bijvoorbeeld jouw eenmanszaak omzetten naar een bv. Wanneer je hoge(re) winsten verwacht te behalen is een bv namelijk aantrekkelijker dan een eenmanszaak, doordat het belastingtarief lager is.

Oprichting van een bv gebeurt bij een notaris. Deze stelt een notariële akte op met daarin de statuten van de besloten vennootschap. Het kapitaal van de bv is gesplitst in aandelen, die in bezit zijn van aandeelhouders of in het geval van een kleine bv een directeur en grootaandeelhouder (Dga).


Naamloze vennootschap (nv)

naamloze vennootschapNet als bij een bv is ook bij een naamloze vennootschap het kapitaal van de onderneming verdeeld in aandelen.

Deze zijn echter op de beurs vrij verhandelbaar, terwijl bij een bv aandelen alleen via de notaris overdraagbaar zijn. Daarnaast moet bij een nv het aandelenkapitaal minimaal 45.000 euro zijn, terwijl bij een bv geen minimum aandelenkapitaal nodig is.

Een naamloze vennootschap is dus vooral geschikt als je verwacht dat het naar de beurs brengen van jouw onderneming je direct of in de toekomst geld zal opleveren.


Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

CoöperatieBij deze rechtsvorm profiteert je als ondernemer (natuurlijke persoon) van de voordelen van collectieve inkoop of marketing. Bij een ondernemerscoöperatie werken alle leden zelfstandig samen.

Het is een samenwerkingsvorm die geschikt is voor kleinschalige samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld voor zzp’ers.

Zij kunnen gezamenlijk binnen de coöperatie een bepaalde opdracht uitvoeren, maar ook hun werk bij bijvoorbeeld ziekte laten overnemen door andere leden van de coöperatie.

Een onderlinge waarborgmaatschappij is specifiek en alleen bedoeld voor een verzekeringsbedrijf.


Stichting

stichtingEen stichting is een rechtspersoon die bedoeld is om een bepaald sociaal, ideëel, of maatschappelijk doel te realiseren.

Voor de oprichting van een stichting is vermogen nodig. Een stichting kan door natuurlijke personen worden opgericht, maar ook door rechtspersonen zoals een bv. Een stichting heeft wel een bestuur, maar kent geen leden. Oprichting van een stichting gebeurt bij de notaris.


Vereniging

verenigingBij een vereniging is er sprake van een gezamenlijk doel, waarvoor je met anderen samenwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een winkeliersvereniging, sportvereniging of muziekvereniging.

Een vereniging heeft minimaal twee leden die mogen stemmen. De leden kiezen een bestuur, dat in de meeste gevallen bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Je kan kiezen voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die via een akte bij de notaris moet worden opgericht en waarbij je in principe niet hoofdelijk aansprakelijk bent. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid ben je wel aansprakelijk met jouw privébezit.

Inschrijving bij het Handelsregister is bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid verplicht, en wordt bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid aangeraden om je hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken.


Zo. Dit zijn alle ondernemingsvormen…

Laat hieronder weten voor welke ondernemingsvorm jij kiest, bedankt voor het lezen van dit artikel.

Deel dit artikel!
Stefan Smits
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: